Voorwaarden & Disclaimer

ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene voorwaarden Overwijk Koffiesystemen b.v. - Baton Beheer b.v. - Overwijk Kerstpakketten b.v. statutair gevestigd in Gorredijk

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
A: Overwijk Koffiesystemen b.v.: Hieronder wordt tevens verstaan Baton beheer b.v., Overwijk Baton Exclusief, Overwijk Operating en Overwijk Kerstpakketten b.v.. In het vervolg wordt vorenstaande Overwijk genoemd.
B: De leverancier: de natuurlijke- of rechtspersoon met wie de levering van enig goed is overeengekomen.
C: de afnemer: De natuurlijke- of rechtspersoon met wie de aflevering van enig goed is overeengekomen.
D: De order: De opdracht tot levering

Artikel 2 Toepasselijke bepalingen Nederlands recht is van toepassing.
De wettelijke bepalingen zijn van toepassing, behalve voor zover de algemene voorwaarden van Overwijk Koffiesystemen daarvan afwijken De algemene voorwaarden van Overwijk koffiesystemen zijn volledig van toepassing, behalve voor zover schriftelijk anders is overeengekomen. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden die de leverancier gebruikt, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 3 Aanbiedingen/offertes Alle offertes van Overwijk zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, uitvoering als de levertijd en leverbaarheid betreft tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en deze wordt aanvaard door de afnemer, heeft Overwijk het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Wijziging van of aanvulling op de overeenkomst kan alleen schriftelijk plaatsvinden. De overeenkomst komt tot stand doordat Overwijk een schriftelijk aanbod van de leverancier door middel van een schriftelijke order aanvaardt. Latere mondelinge afspraken worden slechts erkend nadat zij door Overwijk zijn bevestigd.

Artikel 4 Overdracht verplichting/rechtsverhouding leverancier De leverancier kan een verplichting uit hoofde van een overeenkomst of zijn rechtsverhouding tot Overwijk alleen met voorafgaande toestemming van Overwijk overdragen aan een derde. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

Artikel 5 Hoedanigheid De afgeleverde zaken moeten aan de overeenkomst beantwoorden. Zij beantwoorden niet aan de overeenkomst, indien zij niet de eigenschappen bezitten die Overwijk op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Voor zover geen nadere omschrijving aan de aan de zaken te stellen eisen is gegeven, dienen zij in ieder geval van goede kwaliteit te zijn en tenminste aan de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid, doelmatigheid en afwerking te voldoen.

Artikel 6 Prijzen De in de order genoemde prijzen zijn vast en onverrekenbaar, tenzij de overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen gelden de prijzen franco, inclusief verpakking, verzendkosten en vrachtkosten, kosten van verzekering exclusief BTW Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld lonen, materialen,valutaverschillen en de wereldmarkt een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is Overwijk gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Met medewerkers van Overwijk gemaakte afspraken die afwijken van de prijzen als vermeld in de laatst uitgekomen brochures en prijsoverzichten zijn eerst bindend na schriftelijke bevestiging van Overwijk De valuta is Nederlands geld en/of Euro (_,) tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 Aflevering De levertijd begint op de dag van onze schriftelijke bestelling respectievelijk opdrachtbevestiging. Wordt de levertijd -onverschillig om welke redenen dan ook- niet aangehouden, dan kan Overwijk zonder een termijn boven de overeengekomen te stellen, de bestelling annuleren en/of voor rekening van de leverancier vervangende materialen bij derden betrekken. Als de leverancier niet kan bewijzen, dat het overschrijden van de levertijd aan overmacht te wijten is, dan kan Overwijk zonder aanmaning of het stellen van een extra termijn bovendien schadevergoeding wegens verzuim of wegens wanprestatie vorderen. De leverancier is verplicht Overwijk onmiddellijk mede te delen dat de overeengekomen levertijd niet stipt kan worden nagekomen. Zolang Overwijk haar eerder genoemde rechten niet heeft laten gelden blijft de leverancier tot de levering verplicht, ongeacht zijn eventuele verplichting tot schadevergoeding wegens verzuim. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn. Bij niet tijdige levering dient Overwijk schriftelijk ingebreke te worden gesteld waarbij Overwijk nog een redelijke termijn tot aflevering moet worden geboden. Overwijk is gerechtigd nieuwe leveranties uit te stellen, totdat de afnemen aan al zijn openstaande betalingsverplichtingen jegens Overwijk heeft voldaan.

Artikel 7 Verpakking Het vervoer en de verpakking geschieden voor rekening en risico van de leverancier tot de regelmatige overname van de goederen in ons bedrijf. Desgewenst dienst de leverancier ons de verzending van het bestelde aan te tonen. Verzendingsinstructies van Overwijk moeten stipt worden opgevolgd. De leverancier is aansprakelijk voor ondeskundige verpakking De goederen dienen te zijn voorzien van een verpakking die geschikt is om deze zonder beschadiging of schade ter bestemder plaats af te leveren. De verpakkingskosten en de eventuele milieukosten met betrekking tot de vernietiging van de verpakking zijn voor rekening van de leverancier, tenzij bij overeenkomst schriftelijk anders is bepaald Leenemballage kan aan de leverancier franco worden geretourneerd voor rekening en risico van de leverancier

Artikel 8 Betaling Onze betaling aan de leverancier geschiedt naar onze keus per bank of postgiro, of binnen 8 dagen met 2% korting voor contant of binnen 30 dagen netto, steeds gerekend vanaf de ontvangstdatum van de factuur. Betaling moet plaats vinden in de valuta, waarin de prijs is uitgedrukt Terzake van iedere betalingsverplichting van Overwijk jegens een leverancier is Overwijk steeds gerechtigd tot verrekening met vorderingen die zij op de leverancier heeft, uit welke hoofde dan ook. Indien wederpartij toerekenbaar tekortschiet in zijn verplichting tot betaling, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim en is hij de wettelijk rente verschuldigd over het achterstallige bedrag over de tijd dat het verzuim voortduurt. Betaling aan Overwijk dient te geschieden op de door Overwijk aan te geven wijze en binnen de op de factuur vermelde als fataal te beschouwen termijn ( binnen 10 werkdagen) en zonder enige korting of compensatie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling van levering goederen aan horeca, eventuele particulieren enz in principe altijd contant! Indien de wederpartij nalatig blijft met de nakoming van enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst is de wederpartij tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, te berekenen volgens het tarief van de Nederlandse Order van Advocaten, met een minimum van euro 350,-- per geval.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud Door Overwijk afgeleverde goederen blijven te allen tijde haar eigendom zolang de wederpartij al hetgeen deze uit hoofde van de betreffende afleveringen verschuldigd is, niet of niet geheel heeft voldaan. De leverancier levert de goederen af en draagt deze in eigendom over vrij van (eigendoms)rechten en/of intellectuele- en/of industriele eigendomsrechten, waaraan derden aanspraken kunnen ontlenen. De leverancier vrijwaart Overwijk bij aanspraken van derden en stelt Overwijk schadeloos voor gelden nadeel.

Artikel 10 Risico’s De zaken zijn voor risico van Overwijk vanaf het tijdstip van aflevering Indien Overwijk de zaken afkeurt, bij controle niet akkoord bevindt of op goede gronden het recht op ontbinding van de overeenkomst of op vervanging van de zaken inroept, komt dit voor risico van de leverancier.

Artikel 11 Overmacht Indien de leverancier heeft aangetoond dat door of tengevolge van overmacht de aflevering is vertraagd, wordt de termijn van aflevering met de duur deze vertraging verlengd. De leverancier kan zich alleen op overmacht beroepen wanneer hij daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen de overeengekomen termijn van aflevering, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, aan Overwijk bericht. Onder overmacht wordt niet gerekend het niet of niet-tijdig nakomen door een derde van de verplichtingen die deze jegens de leverancier op zich heeft genomen, tenzij de leverancier aantoont dat het niet of niet-tijdig nakomen van die verplichtingen te wijten is aan overmacht en levering binnen de overeengekomen termijn, in aanmerking genomen het moment waarop het bestaan van overmacht hem bekend werd, redelijkerwijs niet van hem kon worden verlangd. Indien de leverancier door overmacht zijn verplichtingen niet nakomt, is Overwijk niet gehouden de overeengekomen prijs te betalen. Indien de leverancier de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen voordat de overmachtstoestand intrad, heeft Overwijk de keus de overeengekomen prijs naar rato te betalen of in het geheel niet te betalen en de reeds ontvangen goederen te retourneren.

Artikel 12 Garanties De leverancier garandeert dat alle afgeleverde zaken en prestaties voldoen aan de daarvoor geldende specificaties, voorts dat zij met goed vakmanschap zijn vervaardigd en verricht, van goede kwaliteit en vrij van constructie,- fabricage- en materiaalfouten zijn en dat hun werking voldoet aan de in Nederland geldende wetten of andere van overheidswege gegeven voorschriften, zoals die o.a. met betrekking tot gezondheid, veiligheid, milieuhygienische gelden De leverancier verbindt zich alle gebreken die zich aan de afgeleverde zaken of prestaties voordoen na de aflevering of voltooiing en gedurende een in de order danwel overeenkomst bepaalde periode vanaf de ingebruikstelling van het object waaraan of waarvoor de levering verricht is, voor haar rekening binnen de kantooruren van Overwijk weg te nemen door herstel, vervanging of aanvulling, tenzij blijkt dat deze gebreken het gevolg zijn van een normale slijtage of onoordeelkundig gebruik. Bij gebreke van behoorlijke nakoming en/of nakoming binnen de gestelde termijn alsmede in spoedeisende gevallen, heeft Overwijk het recht voor rekening en risico van de leverancier het nodige te verrichten of door derden te doen verrichten, mits de leverancier hiervan zo spoedig mogelijk in kennis wordt gesteld. De leverancier is aansprakelijk voor verborgen gebreken de blijken.

Artikel 13 Vervangende artikelen Ingeval door de afnemer bestelde producten geheel of gedeeltelijk zijn uitverkocht, is Overwijk gerechtigd de door de afnemer bestelde producten te vervangen door gelijkwaardige producten in dezelfde of hogere prijsklasse. De in rekening te brengen prijs zal dan gelijk zijn aan de oorspronkelijk overeengekomen prijs.

Artikel 14 Ontbinding Ingeval van faillissement of surseance van betaling, stillegging of liquidatie van de onderneming van de leverancier heeft Overwijk het recht de order zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk te annuleren respectievelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Overwijk tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd haar verdere rechten. Tevens heeft de Overwijk het recht na schriftelijke kennisgeving aan de leverancier de order en/of de overeenkomst zelf of door derden te doen voltooien, eventueel met gebruik van de door de wederpartij aangevoerde materialen tegen een nadere overeen te komen vergoeding. Alle vorderingen die Overwijk in deze gevallen op de leverancier mocht hebben of krijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

Artikel 15 Geheimhouding De leverancier is tot volledige geheimhouding jegens derden verplicht ten aanzien van alle bedrijfsgegevens van Overwijk die uit haar hoofde van de relatie met Overwijk ter kennis zijn genomen.

Artikel 16 Reclames Zowel ingeval de afnemer de bestelde produkten ontvangt als ingeval derden de door de afnemer bestelde produkten ontvangen, dienen eventuele reclames over zichtbare manco’s, storingen of gebreken, uiterlijk binnen 8 werkdagen na aflevering schriftelijk aan Overwijk te worden gemeld. Storingen of gebreken die redelijkerwijs niet binnen genoemde termijn konden worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering van de geleverde producten schriftelijk aan Overwijk te worden gemeld.

Artikel 17 Aansprakelijkheid en verzekering Schadevergoeding uit welke hoofde ook verschuldigd door de leverancier, bestaat in een som geld gelijk aan het geleden verlies en de gederfde winst door Overwijk geleden als gevolg van niet nakoming van de overeenkomst. De leverancier is aansprakelijk voor alle schade die tijdens de uitvoering van de overeenkomst door zijn personeel en/of zaken die hij onder zijn toezicht heeft en/of door zijn onderaannemers aan Overwijk en/of derden wordt toegebracht, schade als gevolg van het niet of niet naar behoren uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden daaronder begrepen. De aansprakelijkheid van Overwijk voor schade aan de afnemer is beperkt tot het in artikel 16.1 terzake van reclames bepaalde, zodat Overwijk nimmer aansprakelijk is voor enige (verdere) schade, vervolgschade daaronder begrepen en Overwijk niet is gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, omzet- en winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens de afnemer of welke ander schade ook, althans zal de aansprakelijkheid van Overwijk nimmer de waarde van de door haar geleverde producten overtreffen. Voor schade van welke aard dan ook , die is ontstaan of veroorzaakt door normale slijtage van produkten of door onjuiste toepassing van de producten is Overwijk niet aansprakelijk.

Artikel 18 Geschillenbeslechting Alle geschillen voortvloeiend uit, of samenhangende met een overeenkomst zullen in eerste instantie uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de competente rechter binnen het arrondissement waar Overwijk is gevestigd, tenzij Overwijk –als eisende partij- aan een rechter in een ander arrondissement de voorkeur geeft.

Artikel 19 Wijziging in de voorwaarden Indien deze voorwaarden worden gewijzigd of aangevuld, is de leverancier aan de wijzigingen gebonden een maand na deponering ervan bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden en bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden. Overwijk zal van de wijzigingen en aanvullingen mededeling doen aan de leverancier.

Artikel 20 Deponering algemene voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden dd onder nr. alsmede bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden dd onder nr. Gorredijk, 17-05-2001

Mr. Gerald van der Boon